$db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1ySf9n9nO"; ?> $db_host = "1" $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "19342244"; ?> ?>acker-9434/log.php?"; ?>{acx}}%>"; ?> $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> $db_name = "1"; ?>b_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?>>'hitvtgywpoinqc09d0.bxss.me')")"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> מבקר המדינה חשף ליקויים חמורים ביותר בהתנהלות ובתפקוד קופת חולים מאוחדת
x

דיווח על תקלה

תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
חיפוש באתר
מאמרים אחרונים

ממצאים חמורים בדוח מבקר המדינה אודות קופת חולים מאוחדת

תאריך: 16/11/2010 12:59   מחבר: מערכת האתר

קופת חולים מאוחדת

קופת חולים מאוחדת (להלן - מאוחדת או הקופה) היא אגודה עות'ומנית שהוקמה בשנת 1974 והוכרה כקופת חולים על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 (להלן - חוק ביטוח בריאות או החוק). בקופה מבוטחים כ-970,000 חברים; בשנת 2009 נאמד המחזור הכספי שלה בכ-4.2 מיליארד ש"ח.

פעולות הביקורת

בחודשים פברואר 2008 עד נובמבר 2009 בדק משרד מבקר המדינה את סדרי ניהול הקופה ואת סדרי הפיקוח והבקרה הנהוגים בה על תהליכי מינהל, התקשרויות ורכש. ביקורת התמקדה בעיקר בנושאים להלן: ניגוד עניינים בקופה. מסירת עבודת ורכישת שירותים, תשלומי שכר והטבות חריגות, טובות הנאה לחברי דירקטוריון, פיקוח ובקרה על ידי ועדת ביקורת יועץ משפטי ורואי החשבון. להלן עיקרי הממצאים: 

ניגודי עניינים ואי-דיווח על העסקת קרובי משפחה של מנהלים בכירים

משרד מבקר המדינה בדק אם בכירים בקופה וחברי המוסדות המנהלים שלה פעלו על פי הכלל האוסר הימצאות בניגוד עניינים, ואם הקופה נקטה פעולות ראויות למניעת ניגוד עניינים. הבדיקה העלתה ליקויים מהותיים שנמשכו על פני שנים. להלן דוגמאות למנהלים בכירים שלא דיווחו על העסקת קרובי משפחתם מדרגה ראשונה אצל ספקי הקופה, והיו, אגב זאת, במצב של ניגוד עניינים חמור ומתמשך:

מר יהודה עליאש

 מנהל מחוז ירושלים של הקופה מפברואר 2008, שימש עד אותו מועד אחראי לתקציב, שיווק, פרסום וניהול קובץ החברים בקופה. שלושה קרובי משפחה שלו מדרגה ראשונה הועסקו במשך כמה שנים אצל שניים מספקי השירותים לקופה. מר עליאש לא דיווח על העסקתם כמתחייב.

הספקים נבחרו ללא קיום הליך מכרז תקין. מר עליאש חתם על הזמנות ספקים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים מבלי שהיה מורשה חתימה, תופעה שנעלמה משוםמה מעיני המבקרים של אגף הכספים בקופה. נציין כי ממצאי הביקורת הועברו לידיעת היועץ המשפטי לממשלה. לפני כשבועיים דווח על מעצרו של מר עליאש בעקבות החשד לביצוע עבירות פליליות כעולה מדוח הביקורת.

מר צבי הרץ

מכהן כחבר דירקטוריון ומנהל מחוז יהודה והדרום מפברואר 2008 ולפני כן שימש כמנהל אזור יהודה של הקופה. נמצא כי שלושה קרובי משפחתו מדרגה ראשונה הועסקו תקופה ארוכה של כמה שנים בידי ספק של שירותי ניקיון ושמירה לקופה באותם סניפים במחוז עליו ממונה מר הרץ. ההיקף הכספי של ההתקשרות עם חברה א בשנים 2002-2008 הסתכם בכ-220 מיליון ש"ח.

מר הרץ היה מעורב אישית בקבלת החלטות לגבי היקף ההתקשרות עם הספק שהעסיק את קרובי משפחתו. מר הרץ לא דיווח כמתחייב ליועץ המשפטי ולהנהלת הקופה על הקשר המשפחתי שלו לאותם עובדים ולא ביקש הנחיות כיצד לפעול.

מר שמואל מועלם

מנכ"ל הקופה מאז יולי 2007, ששימש קודם לכן מנהל אגף כוח אדם ומשנה למנכ"ל הקופה. לפי המבקר הוא לא פעל לקביעת נהלים בנוגע לחובת הדיווח של עובדי הקופה ונושאי משרה בה על העסקת קרובי משפחה אצל ספקי הקופה. למה שיעשה זאת כאשר שלושה קרובי משפחה מדרגה ראשונה שלו הועסקו שנים מספר אצל ספקי הקופה, בתקופה שבה כיהן כסמנכ"ל (ואחר כך משנה למנכ"ל) ומנהל אגף כוח אדם, והוא לא דיווח על כך להנהלת הקופה וליועץ המשפטי שלה.

ניגודי עניינים של חברי המועצה

המועצה היא אחד המוסדות המנהלים הראשיים של הקופה, ומכהנים בה 65 חברים. מתפקידיה - לקבוע את מדיניות הקופה, לאשר את תקציבה ומאזנה, לבחור את חברי הדירקטוריון ועוד. הביקורת העלתה כי בניגוד להוראות החוק והתקנון, אחדים מחברי המועצה קיימו קשרים עסקיים עם הקופה, כספקי שירותים חיצוניים, וקרובי משפחה של אחדים מחברי המועצה הועסקו בקופה. לא נמצא כי חברים אלה דיווחו למוסדות המנהלים ולהנהלת הקופה על הזיקות העסקיות והמשפחתיות שלהם.

התקשרויות בלתי תקינות שכרוכות בניגוד עניינים חמור ומתמשך

אחת הדוגמאות החמורות לדעת מבקר המדינה הממחישה את ממצאיו קשורה לרוקח הראשי של הקופה מר ג'ורג' שריקי.

הרוקח הראשי – ג'ורג' שריקי

מבוטחי הקופה רוכשים תרופות בבתי המרקחת שלה (כ-50 במספר) ובבתי מרקחת פרטיים (כ-700 במספר). הרוקח הראשי של הקופה מר ג'ורג' שריקי  מועסק במאוחדת בתפקיד זה מאז 1995 - כנותן שירותים חיצוני. הוא מנהל את מערך הרוקחות של הקופה בהיקף שנתי של כ – 550 מיליון ₪.  בנוסף לתפקידו בקופה הוא גם הבעלים של בית מרקחת בירושלים הקשורה בהסכם עם הקופה לאספקת תרופות. על הסכם זה חתם מר שריקי כבעל בית המרקחת וגם כרוקח הראשי. 

הקופה השתתפה בהוצאות התפעול של בית המרקחת הפרטית של מר שריקי שאף הגיע להסדר על הארכת שעות הפעילות שלה ובכך הגדיל את נפח המכירות של התרופות.  לא זו אף זו, המנכ"ל הקודם, מר עוזי סלנט, היה בניגוד עניינים כשאישר את ההסדר האמור, היות שבמשך כמה שנים סיפק לו הרוקח הראשי ללא תשלום, עבור קרוב משפחתו מדרגה ראשונה, תרופות יקרות שאינן כלולות בסל התרופות.

בתי מרקחת אחרים שבקשו להתקשר בהסכם עם הקופה נבדקו בקשותיהם על יד מר שריקי והוא החליט עם מי להתקשר. בית מרקחת שהיה לו פוטנציאל תחרות עם בית המרקחת הפרטית שלו בהיותו בקרבת מקום, נדחה.

מר שריקי קיבל מהקופה במהלך השנים 2001-2009 2.5 מיליון ₪ עבור הצבת שילוט פרסומת של הקופה בבית המרקחת שלו. נוסף על תפקידו כרוקח הראשי ניהל מר שריקי במתקני הקופה גם מחסן פרטי של תרופות, שחלקן אינן כלולות בסל התרופות וערכן נאמד בעשרות אלפי שקלים.

חריגות חמורות בענייני התקשרויות ורכש

לצורך ביצוע פעולותיה רוכשת הקופה בכל שנה שירותים בתחומים שונים בכ-1.6 מיליארד ש"ח. במאוחדת פועלת ועדת מכרזים ורכישות, שבראשה עומד איש ציבור מקרב חברי דירקטוריון הקופה.
רכישת שירותים בידי אגפי הקופה.

נמצא כי במשך השנים, נוסף על רכישות שביצע אגף הרכש והלוגיסטיקה, רכשו אגפי הקופה ציוד ושירותים מנותני שירותים בהיקפים ניכרים שלא על פי הכללים שנקבעו בחוק חובת המכרזים, לא קיימו מכרזים ולא קיבלו פטור מוועדת המכרזים במקרים הראויים. להלן דוגמאות:

התקשרות לרכישת שירותי שיווק, פרסום ויחסי ציבור:

בשנים 2000-2007 התקשרה הקופה עם שלושה משרדי פרסום ושילמה להם סכום מצטבר של כ-65 מיליון ש"ח עבור שירותיהם, ללא הליך תחרותי ובניגוד להוראות החלות על הקופה מתוקף חוק חובת המכרזים ותקנותיו.

התקשרות עם ספקי שירותי ניקיון, שמירה, תחזוקה וכוח אדם 

נמצא כי חברה פרטית אחרת שנמצאת בשליטת רעייתו של בעלי חברה א מספקת גם היא לקופה, ללא מכרז, שירותי כוח אדם מינהלי, ניקיון ותחזוקה בהיקף כספי שגדל עם השנים והגיע לכ-4 מיליון ש"ח בשנת 2007 וכ-4.5 מיליון ש"ח בשנת 2008. יוצא מכך, שמשפחה אחת סיפקה לקופה את כל שירותי השמירה והניקיון, והכול תוך פגמים חמורים בסדרי ההתקשרות והבידוק של הקופה.

פגמים בעבודתה של ועדת רכישות ומכרזים

חלק מחברי ועדת המכרזים של הקופה, ובכללם המנכ"ל הנוכחי, היו מעורבים במסגרת תפקידיהם בקופה, כמזמיני שירותים, בהליכי התקשרות עם ספקים ונותני שירותים שנעשו ללא מכרז, בניגוד לחוק חובת המכרזים ותקנותיו; יתר על כן, שאר חברי הוועדה ובכללם יושב ראשה, החבר בדירקטוריון הקופה, והיועץ המשפטי ידעו, על פי המסמכים, כי הליכי רכש בתחומי פעילות נרחבים נעשו ללא מכרז ושלא באמצעות ועדת המכרזים, והם לא פעלו להסדרה בתחום זה.

מתן הטבות כספיות חריגות וטובות הנאה

הקופה העניקה לעובדיה - בעיקר לבכירים שבהם - הטבות כספיות ניכרות וחריגות, ומסרה לממונה על השכר והסכמי עבודה דיווח חלקי בלבד על תשלומים לעובדיה, בניגוד להוראות חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, כמפורט להלן:

מבדיקת תיקים אישיים של עובדים במאוחדת עולה כי מר מועלם, עוד כשכיהן כסמנכ"ל ולאחר מכן כמשנה למנכ"ל, אישר לעובדים רבים לפדות את חופשותיהם בכסף בעת עבודתם בקופה, תוך התעלמות מדרישות הממונה על השכר.

תשלומים עבור השתתפות באירועים משפחתיים: יש שעובדי הקופה מוזמנים לאירועים משפחתיים של עובדים בקופה, חברי דירקטוריון וספקי שירותים. הקופה משלמת לעובדים בכירים אחדים תוספות שכר בשל השתתפותם באירועים אלה: תוספת קבועה, הנקראת "תוספת ייצוג", ותוספת משתנה, הנקראת "דמי ייצוג".

נמצא כי רק בחודשים מאי 2008 עד מאי 2009 שילמה הקופה לעובדיה הבכירים דמי ייצוג בסך כ-292,000 ש"ח - ובכלל זה למר מועלם סך של כ-66,000 ש"ח עבור 132 אירועים, דהיינו - בממוצע - תשלום עבור כשלושה אירועים בשבוע.

פגמים מהותיים בתפקודם של "שומרי סף"

המוסדות המנהלים של הקופה - המועצה וועדת הביקורת מטעמה, נציגי הציבור בהנהלת הקופה (דירקטוריון) - וגורמים מקצועיים - המבקר הפנימי, היועצים המשפטיים ורואה החשבון של הקופה - הם "שומרי סף" שמתפקידם לפקח על פעילותה של הקופה, על מנהליה ועובדיה ולבקרם, בהתאם לחוקים, סדרי מינהל תקין, תקנון הקופה, הוראות משרד הבריאות והוראותיה הפנימיות של הקופה.

לדעת משרד מבקר המדינה, ממצאי הביקורת שפורטו עד כה מצביעים על חולשות ועל פגמים מהותיים בפיקוח ובבקרה הכספיים והתפעוליים של שומרי הסף של הקופה ואף על הפרת ההסדרים הנורמטיביים על ידי אחדים משומרי הסף עצמם.

תפקודו של המבקר הפנימי

המבקר מצא כי למרות חובת המבקר הפנימי להבטיח תקינות הליכי הרכש וההתקשרות, לא בדקה יחידת הביקורת הפנימית נושאים מהותיים בקופה - הנוגעים להליכי מסירת עבודות במכרז ובפטור ממכרז לנותני שירותים חיצוניים.

המבקר הפנימי הוגבל בפעילותו על ידי המנכ"ל הקודם ולא התריע על כך ליו"ר הדירקטוריון ויו"ר ועדת הביקורת.

פעילות ועדת הביקורת

הוועדה דנה רק בחלק מדוחות הביקורת הפנימית, וכי נושאים רגישים שבדק המבקר הפנימי, כגון רכש תרופות וטיפולים רפואיים בחו"ל, לא הובאו כלל או הובאו שלא במלואם לדיון בוועדה. עוד הועלה כי בפרוטוקולים של ישיבות הוועדה אין ביטוי למסקנות שהסיקו חבריה מדיוניה ומדוחות ביקורת חשובים ולהחלטות שקיבלו, וממילא הוועדה כמעט לא העלתה לפני הדירקטוריון המלצות כתוצאה מדוחות הביקורת.

סיכום

המבקר מסכם את ממצאיו בזו הלשון: "התקשרויות בין הקופה לבין ספקים ונותני שירותים חיצוניים נעשו בניגוד לכללים שנקבעו בחוק חובת המכרזים ובתקנותיו. בעלי תפקידים בכירים בקופה וכן חברי המוסדות המנהלים פעלו בניגוד עניינים, פעמים בניגוד לחוק ובניגוד לתקנון הקופה; הם ניצלו את מעמדם ואת קשריהם עם נותני שירותים לקופה לשם קידום ענייניהם האישיים, פעמים תוך קבלה וחלוקה של טובות הנאה ובזבוז כספי ציבור, תוך התעלמות מכללי מינהל תקין ומנורמות ציבוריות בסיסיות.

הפעילות הלא תקינה של הקופה נמשכה שנים, ולדעת משרד מבקר המדינה, היא תוצאה של מחדל ניהולי מתמשך הן של מנהליה, שפעלו בניגוד לחוק, לתקנות ולכללי מינהל תקין; והן של גורמי הפיקוח והבקרה בקופה, ובהם יו"ר הדירקטוריון, יו"ר ועדת הביקורת, חברי ועדת הביקורת, מבקר הפנים והיועצים המשפטיים של הקופה, שלא פעלו נחרצות לעקור מן השורש את אי-הסדרים ואף נתנו יד להתמשכותם. "